Povinné informace
  Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)Povinné informace

Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením §5 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č.442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název
Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
zřizovatel školy: Obec Vilémov, Vilémov 7, 783 22 Cholina
důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená obcí Vilémov. Poskytuje předškolní vzdělávání.

3. Organizační struktura
Statutárním orgánem školy je ředitelka, která je jmenována a odvolávána podle školského zákona.

4. Kontaktní spojení
adresa: Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace
úřední hodiny: pracovní dny 10:00 – 14:00 hod.
telefonní číslo: +420 739332486
adresa internetové stránky: www.msvilemov.cz
e-mailová stránka: skolka@msvilemov.cz
ID datové schránky: ey4k3z3

5. Případné platby lze poukázat na účty
27-9708470287/0100 MŠ Vilémov
Platba stravného do MŠ Senice na Hané: 181806299/0300

6. IČ
75007703

7. Dokumenty
  Informace o povinném předškolním vzdělávání pro rodiče
  Školní řád
  Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání
  Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

8. Rozpočet
Na webu obce: www.vilemov-ol.cz

9. Žádosti o informace
Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
Místo a způsob získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky. Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu:
skolka@msvilemov.cz
s uvedením: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí
Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Úhrady za poskytování informací
Informace jsou poskytovány zdarma.

Poskytnuté informace
Mateřská škola Vilémov zatím nevydala dle zákona 106/199 Sb. žádné informace.Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

  Informace o zpracování osobních údajů
  Popis agendy
  Sazebník
  Zodpovězené dotazy

   Oficiální stránky Mateřské školy Vilémov © 2022 Prohlášení o přístupnosti